logopage

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

01Untitled02Untitled

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

01Untitled02Untitled03Untitled

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไทรงาม

01Untitled012Untitled

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไทรงาม

01Untitled02Untitled03Untitled

ศึกษาดูงานการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระด้ับเพชร

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

01Untitled02Untitled