logopage

คณะครูโรงเรียนบ้านไทรงามร่วมปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน

treed

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไทรงาม

k1k2

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านทับช้าง

Untitled

วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

UntitledUntitled2Untitled3Untitled4Untitled5Untitled6

การฝึกทำไข่เค็มไทรงามจากเด็กๆอนุบาล

Untitled1Untitled12