logopage

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไทรงาม

UntitledUntitled2Untitled3Untitled4Untitled5

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไทรงาม

1Untitled2Untitled3Untitled

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

kammakansaingam60

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

ขอขอบพระคุณท่าน รชธร พูลสิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีและชมรมอนุรักษ์ดนตรีไทยตำบลทับช้างในโอกาศจัดโครงการอบรมแกนนำศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงามในครั้งนี้

1Untitled2Untitled3Untitled4Untitled5Untitled6Untitled