logopage

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไทรงาม

1Untitled2Untitled3Untitled

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

ขอขอบพระคุณท่าน รชธร พูลสิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีและชมรมอนุรักษ์ดนตรีไทยตำบลทับช้างในโอกาศจัดโครงการอบรมแกนนำศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงามในครั้งนี้

1Untitled2Untitled3Untitled4Untitled5Untitled6Untitled

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

kammakansaingam60

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไทรงาม

web Untitled1web Untitled2