logopage

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไทรงาม

01Untitled02Untitled03Untitled

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไทรงาม

01Untitled012Untitled

คณะครูโรงเรียนบ้านไทรงามร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดประตงวราราม อำเภอสอยดาว

01

ศึกษาดูงานการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระด้ับเพชร

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

01Untitled02Untitled

วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไทรงาม

ไม่มีชื่อ1ไม่มีชื่อ2ไม่มีชื่อ3ไม่มีชื่อ4ไม่มีชื่อ5