logopage

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านไทรงาม

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558

ณ อาคารอเนกประสงค์โณงเรียนบ้านไทรงาม

z1z2z3

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไทรงาม

12

งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2558
p1