logopage

งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 มีนาคม 2558
p1
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านไทรงาม ศึกษาดูงาน  ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 27-28 มีนาคม 2558  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี 
k1