logopage

งานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

suntonpuu1suntonpuu2

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

df1df2

พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2558

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไทรงาม

Untitled 1Untitled 2

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านสารเสพติด ประจำปี 2558

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

11

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านไทรงาม

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558

ณ อาคารอเนกประสงค์โณงเรียนบ้านไทรงาม

z1z2z3