logopage

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านไทรงาม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

web1

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านไทรงาม

Untitled 1

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไทรงาม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

webb1

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กทม.

Untitled 1Untitled 2