logopage

พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ คัดลายมือ เขียนโปสเตอร์ และจัดบอร์ดนิทรรศการ

การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

web