logopage

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้ำตกเขาสอยดาว

วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไทรงาม

anurak