logopage

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านไทรงาม

Untitled 1