logopage

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านไทรงาม

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558

ณ อาคารอเนกประสงค์โณงเรียนบ้านไทรงาม

z1z2z3