logopage

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไทรงาม

12