logopage

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

ขอขอบพระคุณท่าน รชธร พูลสิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีและชมรมอนุรักษ์ดนตรีไทยตำบลทับช้างในโอกาศจัดโครงการอบรมแกนนำศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงามในครั้งนี้

1Untitled2Untitled3Untitled4Untitled5Untitled6Untitled