logopage

รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี นักเรียนเรียนร่วม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ประเภท บกพร่องทางด้านร่างกาย

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

vicakan1vicakan2